Việc làm nổi bật

🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
50 Công Nhân (Nam/ Nữ )
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Tạp vụ văn phòng
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Tổ Trưởng Định Hình ( Nam)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Tổ trưởng Nguyên Liệu (Nam)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Nhân Viên Thiết Kế- Bóc tách ( Nam/ Nữ)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Giám sát xưởng (Nam)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Tổ Trưởng Sản Xuất Nội Địa
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Thiết kế Bóc Tách ( Nam)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Nhân viên Kế Hoạch –Sản xuất ( Nam)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Nhân Viên Thu Mua -Vật Tư - ( Nam)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Kế Toán Công nợ ( Nữ)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Kế Toán Tiền lương ( Nữ)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Kế Toán Tổng hợp ( Nam/ Nữ)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Nhân viên Hành Chánh – Pháp lý ( Nữ)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$
🔺Thu nhập hấp dẫn đến $1500
🔺Có thể nhận được hơn 15 tháng lương/năm
🔺Cơ hội được đào tạo/làm việc tại Nhật Bản
Trưởng bộ phận HC- NS ( Nam)
Tham gia và phát triển các ứng dụng hữu ích cho hàng ngàn người sử dụng, với đội ngũ những người phát triển chuyên nghiệp.
2.500$